Carbonium -  Zespół ekspertów

Carbonium Expert Team 

O nas...   About us...

 

Carbonium

 

Wojciech PISKORSKI - Ekspert, Audytor, Weryfikator

Od 2000 roku był audytorem w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble   wtajemniczenia   zdobywał   kompetencje   audytora   i   audytora   wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, OHSAS ISO 18001. W ramach pracy w DNV był  Dyrektorem Oddziału w Katowicach;
Audytor, weryfikator, konsultant, trener;
Posiada doświadczenie z weryfikacji wszystkich rodzajów działalności i systemów pomiarowych oraz poboru prób w ramach EU ETS dla wielu instalacji;
Prowadził szkolenia dla licznych podmiotów w zakresie wymagań EU ETS, także w zakresie urządzeń kontrolno pomiarowych. Od  2003  roku  był  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  w  Polsce  usług  związanych ze  zmianami  klimatu.  Prowadził,  w  2004  roku,  pierwsze  w  Polsce  szkolenie  dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących   zasad   rozliczania   i   weryfikacji   emisji   promuje   spójne   i   przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu,  doprowadził  do  sukcesu  DNV  Polska  w  postaci  weryfikacji  ponad  60% przydzielonej emisji w kolejnych latach 2004-2007;
Autor  wielu  artykułów  w  prasie,  prelegent  na  licznych  konferencjach  poświęconych rynkowi  CO2  i  weryfikacji  raportów  rocznych.  Doświadczony  szkoleniowiec.  Autor prostych  i  skutecznych  narzędzi  do  analizy  ryzyka  w  procesie  monitorowania  emisji.
Uczestniczył   w   pracach   nad   weryfikacją,   analizami   w   zakresie   monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych, audytów energetycznych, obliczania śladu węglowego, zarządzania emisjami  itp. dla bardzo wielu podmiotów;
Autor i współautor dokumentacji dotyczącej przydziału uprawnień i Planów Monitorowania dla największych spółek chemicznych, energetycznych i innych w Polsce;
Autor i współautor obliczeń śladu węglowego, w zakresie CFP oraz CFO dla takich podmiotów jak KGHM, Grupa Azoty, PKP Intercity i wielu innych;
Utworzył i przewodzi zespołowi ekspertów świadczących kompleksowe usługi w zakresie analiz cyklu życia (LCA), ocen śladu środowiskowego oraz opracowywania deklaracji środowiskowych produktów EPD.

wyróżniony nagrodą Sustainability Solution Provider w 2019.

 

Wojciech PISKORSKI - Expert, Auditor, Verifier

He was an auditor at Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. since 2000. Through successive levels of initiation, he gained competence as an auditor and lead auditor of ISO 9001 and ISO 14001, OHSAS ISO 18001 management systems. As part of his work at DNV, he was Director of the Katowice Branch;
Auditor, verifier, consultant, trainer;
Experienced with verification of all activities and measurement systems and EU ETS sampling for many installations;
Conducted training courses for numerous entities on EU ETS requirements, also on control and measurement equipment. Since 2003, he was responsible for organizing climate change services in Poland.  He conducted, in 2004, the first training for verifiers in Poland. By organizing and participating in many conferences and trainings on the principles of emissions accounting and verification, he promotes consistent and transparent solutions in this area. Managing, within DNV, climate change services, he led DNV Poland's success in verifying more than 60% of allocated emissions in consecutive years 2004-2007;
Author of numerous articles in the press, speaker at numerous conferences on the CO2 market and verification of annual reports.  Experienced trainer.  Author of simple and effective tools for risk analysis in the emissions monitoring process.
Participated in the work on verification, analysis in the field of monitoring, emissions calculations, optimization of the data collection process, energy audits, carbon footprint calculations, emissions management, etc. for a great many entities;
Author and co-author of documentation on allowance allocation and Monitoring Plans for major chemical, energy and other companies in Poland;
Author and co-author of carbon footprint, CFP and CFO calculations for entities such as KGHM, Grupa Azoty, PKP Intercity and many others;
Established and leads a team of experts providing comprehensive services in life cycle analysis (LCA), environmental footprint assessments, and development of EPD product environmental declarations.
Awarded the Sustainability Solution Provider award in 2019.

 

Ryszard ŚCIGAŁA - fizyk, dr nauk technicznych,

Specjalista II stopnia w zakresie analiz instrumentalnych, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska.

Liczne wdrożenia dotyczące m.in.:

•  elektronowej  mikroskopii  skaningowej;  •  kriogenicznej spektroskopii fourierowskiej -LT-FTIR;
•  termicznej  analizy  różnicowej - DTA, DTG;  •  szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej
Odpowiadał m.in. kwestie ochrony środowiska oraz system zarządzania środowiskowego w jednej z największych firm chemicznych w Polsce;
Autor skomercjalizowanego systemu informatycznego SUFLER wspomagającego zarządzanie w sytuacjach Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska dla inspektoratów ochrony środowiska i JRG PSP
Był m.in.:
  • ekspertem ds. ochrony środowiska, Szefem zespołu Ekologii, a później  Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
  • wykładowcą wyższych uczelni – przedmiot „OCHRONA ŚRODOWISKA”, promotorem wielu prac licencjackich;
  • członkiem rządowego, międzyresortowego zespołu ds. mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska;
  • członkiem rad programowych miesięczników branżowych „Chemik”, „Przemysł Chemiczny”,  „Ekochemia”;
  • biegłym sądowym w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA;
  • członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Wiceprzewodniczącym Polskiej Platformy Technologicznej
Wielokrotnie odznaczany, w tym kolejnymi krzyżami zasługi do Złotego włącznie oraz licznymi resortowymi odznaczeniami branżowymi, w tym złotą odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska”.

Obecnie specjalizuje się w analizach cyklu życia produktów (LCA) oraz ocenach śladu środowiskowego, w szczególności śladu węglowego wyrobów i organizacji. W tym zakresie, za pośrednictwem firm konsultingowych, pracował m.in. na rzecz takich podmiotów jak: KGHM SA, Grupa Azoty SA, Hitachi Energy, TrackTec, PKN Orlen. Członek zespołu ekspertów kierowanych przez Wojciecha Piskorskiego.

 

 

Ryszard ŚCIGAŁA - physicist, PhD in technical sciences,

Level II specialist in instrumental analysis, expert in the field of environmental protection.

Numerous implementations concerning, among others:

- scanning electron microscopy; - cryogenic Fourier spectroscopy -LT-FTIR;
- differential thermal analysis - DTA, DTG; - wide-angle X-ray diffractometry.
Responsible for, among other things, environmental issues and environmental management system at one of the largest chemical companies in Poland;
Author of the commercialized SUFLER information system to support management in situations of Extraordinary Environmental Hazards for environmental protection inspectorates and the Fire Department of the State Fire Service
He was, among others:
environmental expert, Head of the Ecology team, and later President of the Polish Chamber of Chemical Industry;
lecturer at universities - the subject "ENVIRONMENTAL PROTECTION", promoter of many undergraduate theses;
Member of the government inter-ministerial team on economic mechanisms in environmental protection;
member of the program boards of the monthly trade magazines "Chemist", "Chemical Industry", "Ecochemistry";
court expert in the field of ENVIRONMENTAL PROTECTION;
Member of the Team of Strategic Advisors of the Institute of Industrial Chemistry and Vice Chairman of the Polish Technology Platform
Awarded many times, including consecutive Crosses of Merit up to and including Gold, and numerous departmental industry awards, including the gold badge "For merits for environmental protection."
He currently specializes in product life cycle analysis (LCA) and environmental footprint assessments, particularly the carbon footprint of products and organizations. In this regard, through consulting companies, he has worked for such entities as KGHM SA, Grupa Azoty SA, Hitachi Energy, TrackTec, PKN Orlen, among others. He is a member of the team of experts led by Wojciech Piskorski.

 

 

Jacek Piskorski - audytor, weryfikator, ekspert 

     w zakresie zagadnień inżynieryjnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

W latach 1995-1998 prowadził budowę i uruchomienie największej wówczas w Polsce odsiarczalni opartej na technologii chelatowej. W roku 1998 obejmuje funkcję kierownika na nowym złożu Pilzno i pełni tę funkcję do dziś. 

Od roku 2010 w oddziale w Sanoku w wprowadzony zostaje ZSZJ zostaje wtedy audytorem wewnętrznym. Od 2005 roku podejmuje równolegle współpracę z Det Norske Veritas jak specjalista w zakresie wydobycia ropy i gazu oraz bezpieczeństwa w górnictwie otworowym. Bierze udział w certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania w PGNiG Oddział Zielona Góra, oraz w późniejszych latach w re-certyfikacji tego systemu. Uczestniczy również, jako kontraktor DNV w certyfikacji firmy PETROBALTIC a potem Lotos-Pertobaltic. w roku 2008 uzyskuje w DNV uprawnienia weryfikatora emisji i bierze czynny udział, jako weryfikator wiodący w weryfikacji takich firm jak PKN ORLEN, Lotos, Lotos Asfalt, Południowy Koncern Energetyczny (PKE). Od roku 2010 tworzy firmę Carbonium i w ramach tej firmy bierze udział w budowie instalacji skraplania gazu w Nigerii na złożu OZIENGBE dla NET-WORK OIL & GAS LIMITED. W ramach tej firmy realizuje prace związane z doradztwem w zakresie EU ETS, ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie efektywności energetycznej. Wykonawca licznych audytów energetycznych oraz efektywności energetycznej. Rozwija działalność w kierunku wydobycia wód termalnychi leczniczych, jako Kierownik Ruchu Zakłady Wydobycia Wód Termalnych CUDZYNOWICE (uprawnienia uzyskuje w roku 2015). Członek zespołu ekspertów kierowanych przez Wojciecha Piskorskiego

 

Jacek Piskorski - auditor, verifier, expert 

     in the field of engineering, safety and environmental issues

In 1995-1998 he led the construction and commissioning of the then largest desulfurization plant in Poland based on chelate technology. In 1998, he assumed the position of manager at the new Pilzno deposit and has held this position ever since. 

Since 2010, in the Sanok branch, he is introduced IMSJ, then becomes an internal auditor. Since 2005, he has been working in parallel with Det Norske Veritas as a specialist in oil and gas extraction and safety in borehole mining. He participates in the certification of Integrated Management Systems at PGNiG Zielona Góra Branch, and in later years in the re-certification of this system. He also participates as a DNV contractor in the certification of PETROBALTIC and then Lotos-Pertobaltic. in 2008, he obtains emission verifier privileges in DNV and actively participates as a lead verifier in the verification of such companies as PKN ORLEN, Lotos, Lotos Asfalt, Południowy Koncern Energetyczny (PKE). Since 2010, he has been creating the company Carbonium, and within this company he participates in the construction of a gas liquefaction plant in Nigeria at the OZIENGBE field for NET-WORK OIL & GAS LIMITED. As part of this company, he carries out work related to EU ETS consulting, but also develops new services, including energy efficiency reporting. Contractor of numerous energy and energy efficiency audits. He is developing activities in the direction of the extraction of thermal and therapeutic waters, as Traffic Manager of the CUDZYNOWICE Thermal Water Extraction Plant (authorization obtained in 2015). Member of the expert team led by Wojciech Piskorski

 

 

Jerzy Chlebowski - specjalista w zakresie transferu know-how i projektów międzynarodowych 

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA na Instituto de Empresa w Madrycie.

Uczestniczył w wielu projektach w różnych branżach i sektorach przemysłu w Polsce i za granicą.

W latach 2007-2008 prowadził w imieniu konsorcjum Mitsubishi Gas Chemical i Mitsubishi Corporation negocjacje z polskim liderem w branży chemicznej dotyczące projektu inwestycyjnego o wartości 100 milionów Euro.

Zrealizował jeden z największych projektów fizycznej redukcji emisji w Polsce w latach 2007-2012 o wartości około 30 milionów Euro.

W 2011 roku w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii zrealizował we współpracyz firmą Gazprom jedną z największych w Polsce transakcji swap-u uprawnień do emisji.

W 2011 roku przeprowadził transakcję zakupu udziałów w szwedzkiej spółce technologicznej na rzecz Mitsubishi Corporation (Europe) Ltd.

W 2010 roku uczestniczył w jednej z największych transakcji wymiany uprawnień do emisji AAU na 512 samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania zawartej pomiędzy rządem Estonii, a Mitsubishi Corporation.

Biegle włada językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim.

Obecnie specjalizuje się w międzynarodowych projektach ograniczających ślad środowiskowy 

 

Jerzy Chlebowski - specialist in know-how transfer and international projects 

Graduate of the Technical University of Lodz and MBA studies at Instituto de Empresa in Madrid.

He has participated in many projects in various industries and sectors in Poland and abroad.

In 2007-2008, on behalf of a consortium of Mitsubishi Gas Chemical and Mitsubishi Corporation, he led negotiations with a Polish leader in the chemical industry for an investment project worth 100 million euros.

He implemented one of the largest physical emission reduction projects in Poland in 2007-2012 worth about €30 million.

In 2011, while in the UK, he completed one of the largest emission allowance swaps in Poland in cooperation with Gazprom.

In 2011, he carried out a transaction to purchase shares in a Swedish technology company for Mitsubishi Corporation (Europe) Ltd.

In 2010, he participated in one of the largest AAU emission allowance swap transactions for 512 electric cars with charging infrastructure between the Estonian government and Mitsubishi Corporation.

He is fluent in English, German and Spanish.

He currently specializes in international projects reducing environmental footprint