Carbonium -  Zespół ekspertów 

 kluczowe postaci

 

Carbonium

Posiadamy możliwość pozyskania i skompletowania kadry naukowo-technicznej dedykowanej pod każde zapotrzebowanie.

W stałych zasobach  znajdują się następujące  kluczowe osoby: 

 

Wojciech PISKORSKI - Ekspert, Audytor, Weryfikator

Od 2000 roku był audytorem w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble   wtajemniczenia   zdobywał   kompetencje   audytora   i   audytora   wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, OHSAS ISO 18001. W ramach pracy w DNV był  Dyrektorem Oddziału w Katowicach;
Audytor, weryfikator, konsultant, trener;
Posiada doświadczenie z weryfikacji wszystkich rodzajów działalności i systemów pomiarowych oraz poboru prób w ramach EU ETS dla wielu instalacji;
Prowadził szkolenia dla licznych podmiotów w zakresie wymagań EU ETS, także w zakresie urządzeń kontrolno pomiarowych. Od  2003  roku  był  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  w  Polsce  usług  związanych ze  zmianami  klimatu.  Prowadził,  w  2004  roku,  pierwsze  w  Polsce  szkolenie  dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących   zasad   rozliczania   i   weryfikacji   emisji   promuje   spójne   i   przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu,  doprowadził  do  sukcesu  DNV  Polska  w  postaci  weryfikacji  ponad  60% przydzielonej emisji w kolejnych latach 2004-2007;
Autor  wielu  artykułów  w  prasie,  prelegent  na  licznych  konferencjach  poświęconych rynkowi  CO2  i  weryfikacji  raportów  rocznych.  Doświadczony  szkoleniowiec.  Autor prostych  i  skutecznych  narzędzi  do  analizy  ryzyka  w  procesie  monitorowania  emisji.
Uczestniczył   w   pracach   nad   weryfikacją,   analizami   w   zakresie   monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych, audytów energetycznych, obliczania śladu węglowego, zarządzania emisjami  itp. dla bardzo wielu podmiotów;
Autor i współautor dokumentacji dotyczącej przydziału uprawnień i Planów Monitorowania dla największych spółek chemicznych, energetycznych i innych w Polsce;
Autor i współautor obliczeń śladu węglowego, w zakresie CFP oraz CFO dla takich podmiotów jak KGHM, Grupa Azoty, PKP Intercity i wielu innych;
Utworzył i przewodzi zespołowi ekspertów świadczących kompleksowe usługi w zakresie analiz cyklu życia (LCA), ocen śladu środowiskowego oraz opracowywania deklaracji środowiskowych produktów EPD.

wyróżniony nagrodą Sustainability Solution Provider w 2019.

 

 

Ryszard ŚCIGAŁA - fizyk, dr nauk technicznych,

Specjalista II stopnia w zakresie analiz instrumentalnych, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska.

Liczne wdrożenia dotyczące m.in.:

•  elektronowej  mikroskopii  skaningowej;  •  kriogenicznej spektroskopii fourierowskiej -LT-FTIR;
•  termicznej  analizy  różnicowej - DTA, DTG;  •  szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej
Odpowiadał m.in. kwestie ochrony środowiska oraz system zarządzania środowiskowego w jednej z największych firm chemicznych w Polsce;
Autor skomercjalizowanego systemu informatycznego SUFLER wspomagającego zarządzanie w sytuacjach Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska dla inspektoratów ochrony środowiska i JRG PSP
Był m.in.:
  • ekspertem ds. ochrony środowiska, Szefem zespołu Ekologii, a później  Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
  • wykładowcą wyższych uczelni – przedmiot „OCHRONA ŚRODOWISKA”, promotorem wielu prac licencjackich;
  • członkiem rządowego, międzyresortowego zespołu ds. mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska;
  • członkiem rad programowych miesięczników branżowych „Chemik”, „Przemysł Chemiczny”,  „Ekochemia”;
  • biegłym sądowym w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA;
  • członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Wiceprzewodniczącym Polskiej Platformy Technologicznej
Wielokrotnie odznaczany, w tym kolejnymi krzyżami zasługi do Złotego włącznie oraz licznymi resortowymi odznaczeniami branżowymi, w tym złotą odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska”.

Obecnie specjalizuje się w analizach cyklu życia produktów (LCA) oraz ocenach śladu środowiskowego, w szczególności śladu węglowego wyrobów i organizacji. W tym zakresie, za pośrednictwem firm konsultingowych, pracował m.in. na rzecz takich podmiotów jak: KGHM SA, Grupa Azoty SA, Hitachi Energy, TrackTec, PKN Orlen. Członek zespołu ekspertów kierowanych przez Wojciecha Piskorskiego.

 

 

 

Jacek Piskorski - audytor, weryfikator, ekspert 

     w zakresie zagadnień inżynieryjnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

W latach 1995-1998 prowadził budowę i uruchomienie największej wówczas w Polsce odsiarczalni opartej na technologii chelatowej. W roku 1998 obejmuje funkcję kierownika na nowym złożu Pilzno i pełni tę funkcję do dziś. 

Od roku 2010 w oddziale w Sanoku w wprowadzony zostaje ZSZJ zostaje wtedy audytorem wewnętrznym. Od 2005 roku podejmuje równolegle współpracę z Det Norske Veritas jak specjalista w zakresie wydobycia ropy i gazu oraz bezpieczeństwa w górnictwie otworowym. Bierze udział w certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania w PGNiG Oddział Zielona Góra, oraz w późniejszych latach w re-certyfikacji tego systemu. Uczestniczy również, jako kontraktor DNV w certyfikacji firmy PETROBALTIC a potem Lotos-Pertobaltic. w roku 2008 uzyskuje w DNV uprawnienia weryfikatora emisji i bierze czynny udział, jako weryfikator wiodący w weryfikacji takich firm jak PKN ORLEN, Lotos, Lotos Asfalt, Południowy Koncern Energetyczny (PKE). Od roku 2010 tworzy firmę Carbonium i w ramach tej firmy bierze udział w budowie instalacji skraplania gazu w Nigerii na złożu OZIENGBE dla NET-WORK OIL & GAS LIMITED. W ramach tej firmy realizuje prace związane z doradztwem w zakresie EU ETS, ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie efektywności energetycznej. Wykonawca licznych audytów energetycznych oraz efektywności energetycznej. Rozwija działalność w kierunku wydobycia wód termalnychi leczniczych, jako Kierownik Ruchu Zakłady Wydobycia Wód Termalnych CUDZYNOWICE (uprawnienia uzyskuje w roku 2015). Członek zespołu ekspertów kierowanych przez Wojciecha Piskorskiego

 

 

Jerzy Chlebowski - specjalista w zakresie transferu know-how i projektów międzynarodowych 

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA na Instituto de Empresa w Madrycie.

Uczestniczył w wielu projektach w różnych branżach i sektorach przemysłu w Polsce i za granicą.

W latach 2007-2008 prowadził w imieniu konsorcjum Mitsubishi Gas Chemical i Mitsubishi Corporation negocjacje z polskim liderem w branży chemicznej dotyczące projektu inwestycyjnego o wartości 100 milionów Euro.

Zrealizował jeden z największych projektów fizycznej redukcji emisji w Polsce w latach 2007-2012 o wartości około 30 milionów Euro.

W 2011 roku w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii zrealizował we współpracyz firmą Gazprom jedną z największych w Polsce transakcji swap-u uprawnień do emisji.

W 2011 roku przeprowadził transakcję zakupu udziałów w szwedzkiej spółce technologicznej na rzecz Mitsubishi Corporation (Europe) Ltd.

W 2010 roku uczestniczył w jednej z największych transakcji wymiany uprawnień do emisji AAU na 512 samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania zawartej pomiędzy rządem Estonii, a Mitsubishi Corporation.

Biegle włada językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim.

Obecnie specjalizuje się w międzynarodowych projektach ograniczających ślad środowiskowy