W analizach korzystamy z profesjonalnych narzędzi informatycznych oraz certyfikowanych baz danych

We use professional IT tools and certified databases in our analyses

 

We conduct and support the conduct of environmental performance measurement in the life cycle of products and organisations. 

Since 2005, we have provided a full EU ETS service, from acquiring a permit to optimising how emissions and sub-installation activity levels are monitored and accounted for.

 

We perform: 

 

 • LCA life cycle assessments according to ISO 14040 / ISO 14044 standards
 • EPD (Environmental Product Declaration) declarations 
 • Carbon footprint assessments of an organisation or product according to GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067 standards 
 • Company support for the EU ETS
 • Calculation of required and recommended environmental footprint categories 
 • We specialise in product CFPs and Scope 3 for any organisation
 • We support implementation of CO2_Performance Ladder
 • We produce non-financial ESG reports with environmental elements 
 • We support CDP compliance

 

Prowadzimy oraz wspomagamy prowadzenie pomiarów efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji. 

Od 2005 r. prowadzimy pełną obsługę w zakresie EU ETS, od pozyskania zezwolenia po optymalizacje sposobu monitorowania i rozliczanie wielkości emisji i poziomów działalności podinstalacji.

 

Wykonujemy: 

 

 • Oceny cyklu życia LCA wg norm ISO 14040 / ISO 14044

 • Deklaracje EPD (Environmental Product  Declaration) 

 • Oceny śladu węglowego organizacji lub produktu  wg GHG Protocol, norm ISO 14064,  ISO 14067 

 • Obsługę firm w zakresie EU ETS

 • Obliczenia wymaganych i zalecanych  kategorii śladu środowiskowego 

 • Specjalizujemy się w produktowych CFP oraz Scope 3 dla dowolnych organizacji

 • Wspomagamy wdrażanie CO2_Performance Ladder

 • Tworzymy raporty niefinansowe ESG z elementami związanymi ze środowiskiem 

 • Wspomagamy spełnianie warunków CDP

Carbonium

Carbonium -  Zespół ekspertów

Carbonium Expert Team 

Oferta...   Our offer...